Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN FIND-A-HOUSE

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Daarnaast vragen we je om één of meerdere van onderstaande documenten aan te leveren.

Wij vragen je deze documenten voorafgaand van een eventuele bezichtiging te overleggen. Houdt hier dus rekening mee.

Inkomensnorm

Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) 3 tot 3,5 x de kale maandhuur dient te bedragen.

Dit is ter beoordeling van Find-a-House en afhankelijk van het type woonruimte en de huurprijs. Een eventueel tweede inkomen wordt voor de helft meegerekend. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht.

Extra inkomen uit overwerk kan eventueel meegerekend worden indien dit een structureel onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen.

Ter bewijs van het bovenstaande vragen wij u (afhankelijk van uw situatie) om de volgende stukken mee te zenden:

Kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) inclusief de achterzijde;

Salarisstroken van de laatste drie maanden en/ of arbeidsovereenkomst en/ of jaaropgave;

Werkgeversverklaring met een stempel van het bedrijf en handtekening (deze kan geverifieerd worden);

Indien iemand geen werkgever heeft kan een jaaropgave over het inkomen als bewijs dienen.

Zelfstandigen kunnen een jaarrekening of balans over afgelopen jaar aanleveren en/ of aangifte omzetbelasting over meer recentere perioden.

Verhuurders- of hypotheekverklaring

Op het inschrijfformulier wordt gevraagd of je op dit moment een huur- of koopwoning heeft. Er kan, indien je momenteel een woning huurt om, een verhuurdersverklaring worden gevraagd. Indien je een eigen woning heeft, om een hypotheekverklaring (deze verklaringen kunnen geverifieerd worden).

Bankafschrift

Je dient een kopie bankafschrift (en bankpas) aan te leveren van een bankrekening dat correspondeert met het bankrekeningnummer waarop jouw salaris of uitkering van de laatste maand is gestort. Hierop moet de naam van de rekeninghouder, het bankrekeningnummer en de storting van het salaris duidelijk zichtbaar zijn (overige mutaties en saldi mogen uiteraard onzichtbaar gemaakt worden).

Huurperiode en opzegging

De huurperiode (bepaalde of onbepaalde tijd) is in overleg met verhuurder en kan in geval van bepaalde tijd vaak gevallen worden verlengd met één of meerdere maanden. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand. Tenzij anders is overeengekomen.

Kosten

Jouw verzoek tot inschrijving is kosteloos en wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen.

Indien een huurovereenkomst door ons wordt opgemaakt naar aanleiding van een zoekopdracht waarbij wij je adres(sen) hebben gepresenteerd buiten ons eigen aanbod berekenen wij voor deze werkzaamheden eenmalig een bedrag van €750,- exclusief btw.

Bij annulering van de woonruimte door huurder na opmaak van de huurovereenkomst, is de huurder een bedrag van €50,- exclusief btw verschuldigd en worden deze in rekening gebracht.

Waarborgsom

Voor alle huurovereenkomsten geldt minimaal één maandhuur borgstelling. In enkele gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Over de waarborgsom is verhuurder geen rente verschuldigd. Terugbetaling aan jou, vindt plaats uiterlijk 30 dagen na de einddatum van een huurovereenkomst.

Betalingen

Betaling van de eerste maandhuur en borgstelling dien je altijd te voldoen vóór de sleuteloverdracht.

Tot slot

Wij begrijpen dat wij veel informatie van je kunnen vragen, maar gezien het aantal fraudegevallen zijn wij genoodzaakt deze procedure te hanteren. Bij twijfel kan er om die reden extra informatie worden opgevraagd.

Voor definitieve acceptatie worden de stukken getoetst op echtheid. In geval de door jouw verstrekte informatie onjuist is, wordt de huurovereenkomst niet aangeboden.

Uiteraard zal de door jouw verstrekte informatie vertrouwelijk worden behandeld.