Algemene voorwaarden Find a House

Algemene voorwaarden Find a House - Verhuurder

 
Artikel 1 Definities
Tenzij anders aangegeven, wordt in deze voorwaarden de volgende betekenis toegekend aan de hiernavolgende termen:

Find a House: mevrouw P. Goeijers, handelend onder de naam Find a House, gevestigd te (4814 VL) Breda aan de Keizersmantel 18;
Verhuurder: een natuurlijk- of rechtspersoon die Find a House een opdracht heeft verstrekt tot bemiddeling bij en/of dienstverlening rondom de verhuur van een woonruimte;
Huurder: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een woonruimte van Verhuurder huurt.
 
Artikel 2 Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Find a House en Verhuurder. 
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden tast de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. Partijen zullen in overleg treden wanneer één van de partijen nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen inroept. Partijen zullen in geval een vervangende bepaling wordt overeengekomen, rekening houden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest (strekking en doel) van de algemene voorwaarden.
 6. Indien Find a House niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Ook betekent dit niet dat Find a House het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Find a House is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes; overeenkomst
 1. Aan prijsindicaties/-schattingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende de in de aanbieding / offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, dan zijn zij geldig gedurende 14 dagen nadat de aanbieding / offerte is uitgebracht. Aanbiedingen en offertes kunnen door Find a House worden gewijzigd of ingetrokken zolang het aanbod of de offerte door Verhuurder niet is aanvaard.
 3. De in een aanbieding of offerte genoemde tarieven gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten en/of zaken worden geleverd, worden deze als meerwerk/meerkosten in rekening gebracht. Onder meerwerk dienen in ieder geval te worden begrepen wijzigingen ten aanzien van hetgeen in een geaccepteerde offerte of opdrachtbevestiging is opgenomen, alsmede het werk dat / de kosten die ontstaan zijn als gevolg van voornoemde wijzigingen.
 4. Find a House kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden, indien Verhuurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Een overeenkomst tussen Find a House en Verhuurder wordt geacht tot stand te zijn gekomen, indien de opdracht tot bemiddeling en/of dienstverlening door Verhuurder of Find a House (afhankelijk van op voordracht van welke partij een overeenkomst / aanbieding / offerte wordt voorgesteld) wordt bevestigd.
 7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Voor meerwerk dat logischerwijs volgt uit (de aard van) de opdracht / overeenkomst, is geen afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of afspraak nodig. 
 8. Indien Verhuurder aan Find a House een opdracht verstrekt tot dienstverlening, dan betreft dit een exclusieve opdracht aan Find a House. Verhuurder garandeert derhalve aan Find a House dat geen andere partij voor (een deel van) dezelfde opdracht is/wordt ingeschakeld, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Find a House zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Find a House kan niet worden gehouden een overeenkomst uit te voeren die inbreuk maakt op een recht of die in strijd is met een wettelijke plicht, met de goede zeden of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.  
 2. Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens waar Find a House om verzoekt en/of waarvan Verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Find a House worden verstrekt. Indien de verzochte of voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan Find a House worden verstrekt, heeft Find a House het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Verhuurder in rekening te brengen. 
 3. Find a House is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, en/of voor de gevolgen van vertraging doordat Find a House is uitgegaan van door Verhuurder verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onrechtmatige gegevens. Verhuurder staat derhalve in voor de juistheid en rechtmatigheid van de aan Find a House verstrekte gegevens en documentatie.
 4. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van een (deel)opdracht een termijn overeengekomen, dan is dit steeds een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Find a House is niet (direct) aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een overeengekomen datum waarop de (deel)opdracht dient te zijn voltooid. Bij overschrijding van de termijn dient Verhuurder Find a House derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 
Artikel 5 Diensten (bemiddeling en beheer)
 1. Indien en voor zover Find a House hierom verzoekt, verstrekt Verhuurder op verzoek van Find a House een bewijs waaruit blijkt dat deze eigenaar is van het te verhuren object en/of anderszins gemachtigd is om als vertegenwoordiger van de eigenaar op te treden en gerechtigd is in dit kader overeenkomsten aan te gaan. 
 2. Verhuurder zal alle volledige informatie verstrekken rondom het te verhuren object, welke van belang is of kan zijn voor een Huurder. Hieronder wordt in elk geval, doch niet uitsluitend, verstaan: de afmetingen, locatie, bestemming en het energielabel van het te verhuren object, indien van toepassing het huishoudelijk reglement van de Vereniging Van Eigenaars en andere bijzonderheden die (kunnen) gelden en/of waar Find a House om verzoekt. 
 3. Bij bemiddeling verzorgt Find a House alle werkzaamheden rondom de totstandkoming van de verhuur van het object, van het zoeken van Huurders, tot het verzorgen van bezichtigingen en het opstellen / nakijken van de huurovereenkomst. 
 4. Bij opdrachten tot financieel beheer van een object, verzorgt Find a House onder meer de facturatie namens Verhuurder en de inning (en doorbetaling aan Verhuurder) hiervan. Bij niet (tijdige) betaling van de huurpenningen zijn drie herinneringen inbegrepen. Indien aanvullende actie nodig is, zal de incassering – na overleg met Verhuurder - worden uitbesteed. Dit valt alsdan onder externe kosten. Onder technisch beheer wordt in elk geval verstaan: het coördineren en beantwoorden van vragen van Huurders over de technische staat van het object en coördineren van eventuele herstellingen en onderhoud. De daadwerkelijke herstellingen en het onderhoud vallen onder externe kosten. 
 5. Bij financieel en/of technisch beheer van de woning komen alle externe kosten afzonderlijk voor rekening van Verhuurder. Deze zijn derhalve niet inbegrepen in een prijsafspraak ter zake het beheer. 
 6. Eventuele overige diensten zullen afzonderlijk worden overeengekomen en zoveel mogelijk door partijen worden gespecificeerd. 
 
Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om een (deel)opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Verhuurder, van de bevoegde instanties, et cetera, wordt gewijzigd - en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd - dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het nodig zijn het oorspronkelijk overeengekomen honorarium te verhogen of te verlagen en/of uitvoeringstermijnen aan te passen. Verhuurder aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Find a House Verhuurder hierover inlichten.
 
Artikel 7 Honorarium/vergoeding, facturering en betaling
 1. De hoogte van de vergoeding voor de dienstverlening (waaronder – maar niet uitsluitend – bemiddeling, het financieel / technisch beheer) door Find a House, wordt afzonderlijk overeengekomen. Find a House is gerechtigd om, buiten hetgeen is overeengekomen, meerwerk/meerkosten in rekening te brengen bij Verhuurder. 
 2. In geval van een opdracht tot bemiddeling bij verhuur van (een) woonruimte(n), is Verhuurder volgens het no cure, no pay-principe enkel het bijbehorende honorarium verschuldigd indien sprake is van een succesvolle bemiddeling, een en ander naar oordeel van Find a House. Het no cure, no pay-principe geldt uitsluitend wanneer Find a House er naar haar oordeel niet in slaagt / zal slagen aan de opdracht te voldoen en om die reden de opdracht teruggeeft. Het no cure, no pay principe geldt uitdrukkelijk niet wanneer Verhuurder de opdracht zelf, om wat voor reden en op welke wijze dan ook, intrekt of beëindigt. Ook wanneer Verhuurder de opdracht wijzigt, waardoor Find a House niet (of moeilijker) aan de nieuwe opdracht kan voldoen, geldt de no cure, no pay regeling niet. 
 3. Van een succesvolle bemiddeling is in elk geval sprake indien er een principeakkoord is bereikt (bijvoorbeeld per e-mail of mondeling) over de verhuur met een Huurder. Indien sprake is van een succesvolle bemiddeling (naar oordeel van Find a House), zal Find a House een factuur zenden aan Verhuurder voor het overeengekomen honorarium (en voor eventueel meerwerk en/of eventuele meerkosten). Bij andere opdrachten / diensten kan Find a House het moment van facturatie zelf kiezen. 
 4. Wanneer Verhuurder zich terugtrekt na een eerder akkoord over het verhuren van een woonruimte is Verhuurder desalniettemin gehouden het honorarium aan Find a House te voldoen, tenzij er aantoonbaar sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat het tot stand komen van een huurovereenkomst door Verhuurder in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Eén en ander laat onverlet dat Verhuurder jegens Huurder of een derde aansprakelijk kan zijn na terugtrekking of beëindiging. Find a House is hierin geen partij. 
 5. Wanneer, nadat Verhuurder de opdracht aan Find a House (tot bemiddeling bij de verhuur (een) woonruimte(n)) heeft beëindigd voordat een huurrelatie tot stand komt, en Verhuurder (of een hieraan gelieerde partij) gaat alsnog binnen twaalf maanden een huurovereenkomst aangaat met een door Find a House naar voren gebrachte relatie, dan wordt deze huurovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Find a House. Derhalve is Verhuurder in dat geval alsnog het oorspronkelijk overeengekomen of bepaalde honorarium (en eventuele kosten voor meerwerk/meerkosten) verschuldigd. 
 6. Tenzij anders aangegeven, is de vergoeding (en zijn eventuele kosten) exclusief btw. 
 7. Find a House is te allen tijde gerechtigd om – bij opdrachten waarbij de betaling van de huurpenningen via Find a House lopen – haar honorarium en kosten te verrekenen met de aan Verhuurder uit te keren bedragen. 
 8. Betaling van facturen door Verhuurder dient verder te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, door overboeking op de door Find a House opgegeven bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening. 
 9. Indien Verhuurder niet binnen de in lid 8 van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Verhuurder van rechtswege in verzuim en heeft Find a House, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd verdere rechten van Find a House. 
 10. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van Verhuurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen ten minste 15% van het door Verhuurder verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40, één en ander volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 
Artikel 8 Klachten en bezwaren
 1. Bezwaren en/of klachten met betrekking tot de door Find a House verrichte diensten / werkzaamheden en/of het factuurbedrag, dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verrichten van de diensten / werkzaamheden of, in geval van klachten en/of bezwaren met betrekking tot het factuurbedrag, binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.
 2. Een bezwaar en/of klacht schort de betalingsverplichting van Verhuurder niet op.
 
Artikel 9 Looptijd en beëindiging
 1. De overeenkomst tussen Find a House en Verhuurder loopt zolang de opdracht (naar oordeel van Find a House) nog niet is vervuld, tenzij anders overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 
 2. Find a House is gerechtigd tot (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn aan enige verplichting tot schadevergoeding aan Verhuurder. De door Find a House te hanteren opzegtermijn bedraagt 1 maand en opzegging zal schriftelijk plaatsvinden. 
 3. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd is door Verhuurder (tussentijds) op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en Verhuurder geeft bij opzegging de reden van opzegging op. In geval van (tussentijdse) opzegging is Verhuurder een vergoeding verschuldigd voor de tot de einddatum verrichte werkzaamheden / diensten en gemaakte kosten. De kosten, bijvoorbeeld voor overdracht van werkzaamheden / dossier, zullen tegen de reguliere uurtarieven van Find a House in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
 1. Find a House is onder meer bevoegd om (naar keuze van Find a House) de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Verhuurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Find a House ter kennis gekomen omstandigheden een gegrond vermoeden geven dat Verhuurder de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Verhuurder bij het sluiten van de overeenkomst door Find a House verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door vertraging aan de zijde van Verhuurder niet langer van Find a House kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities na te komen.
 1. Voorts is Find a House bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Find a House onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Find a House de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Find a House haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 3. Indien Find a House tot opschorting of ontbinding overgaat en deze aan Verhuurder toerekenbaar is, is Find a House op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, die daardoor op enigerlei wijze (mocht) ontstaan aan de zijde van Verhuurder. Omgekeerd is Verhuurder gehouden de directe en indirecte schade en kosten die opschorting of ontbinding voor Find a House met zich mee brengt te vergoeden, zoals kosten voor reeds gereserveerde arbeidstijd, etc. 
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Verhuurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Verhuurder niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Find a House vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen / te beëindigen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Find a House op Verhuurder zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
 5. Aan Verhuurder komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming slechts toe indien Find a House, nadat Verhuurder aan Find a House een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft toegezonden waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 
 6. Indien Verhuurder een geplaatste opdracht – om wat voor reden dan ook – geheel of gedeeltelijk annuleert of intrekt, zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten, integraal aan Verhuurder in rekening worden gebracht op basis van de gebruikelijke tarieven, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 7. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden, worden de door Verhuurder aan Find a House reeds verrichte betalingen niet gerestitueerd. 
 
Artikel 11  Aansprakelijkheid
 1. In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van Find a House, geldt bij opdrachten voor zakelijke opdrachtgevers/Verhuurders (en overige opdrachten met een zakelijk karakter) dat deze beperkt is tot hetgeen door de verzekeringsmaatschappij ter zake door een door Find a House gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd (eventueel te vermeerderen het eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Find a House valt of indien Find a House ter zake geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, maar onherroepelijk vaststaat dat Find a House desalniettemin aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Find a House beperkt tot uitsluitend de directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot hetgeen door Find a House ter zake in rekening is gebracht / gefactureerd. Bij een (deel)opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, is de aansprakelijkheid bovendien verder beperkt tot het over de laatste drie maanden door Find a House gefactureerde en door Verhuurder betaalde honorariumgedeelte. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; 
b) de eventuele redelijk gemaakte kosten om het door Find a House geleverde werk / de geleverde diensten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Find a House toegerekend kunnen worden; 
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Verhuurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 
 1. Find a House is – in aanvulling op het bepaalde in lid 1 - niet aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, etc.
 2. Find a House is uitdrukkelijk geen partij in de huurrelatie tussen Huurders en Verhuurders. Derhalve is Find a House nooit aansprakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst-/huurrelatie en eventuele bijzonderheden die daarbij (gaan) spelen, of bijvoorbeeld schade / kosten die door één der partijen wordt veroorzaakt, dan wel voor het niet nakomen van één of meer afspraken tussen partijen. Find a House is in dat kader nimmer aansprakelijk voor (verborgen) gebreken / schade aan of in een verhuurd object. 
 3. Onverminderd het voorgaande, is Find a House niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Verhuurder waarop Find a House geen invloed kan uitoefenen. 
 4. Verhuurder vrijwaart Find a House voor alle aanspraken van derden, waaronder – maar niet uitsluitend – wederpartij(en) van Verhuurder(s). 
 5. Aansprakelijkheid van Find a House wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Verhuurder Find a House onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en Find a House ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Find a House in staat is adequaat te reageren.
 
Artikel 12 Overmacht
 1. Find a House is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Find a House geen invloed kan uitoefenen en waardoor Find a House niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Find a House heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Find a House aan haar verplichtingen had moeten voldoen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Wanneer Find a House ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Find a House gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Verhuurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 13 Geheimhouding
 1. Find a House respectievelijk Verhuurder is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Verhuurder respectievelijk Find a House, tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar verplicht tot verstrekking van deze informatie aan derden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen die informatie waaromtrent geheimhouding is opgelegd of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed. 
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder zal Find a House de vertrouwelijke informatie die aan haar door Verhuurder en Huurder ter beschikking wordt gesteld niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze werden verkregen. 
 3. Door Find a House verkregen informatie en/of gegevens zal/zullen niet openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Find a House daartoe gedwongen wordt op grond van de wet of een bevel van een daartoe bevoegd orgaan.
 
Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze 
 1. Op alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Find a House is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met Overeenkomsten tussen Verhuurder en Find a House beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland / West-Brabant.
Direct uw woning verhuren